#GONDOMAR 2.200 AXUDAS PROGRAMA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN COLONIAS DE VACACIÓNS

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 2.200 axudas para participar nun programa de inmersión Lingüística en inglés, en colonias de vacacións durante dúas semanas para alumnado matriculado en 1º e 2º dá ESO.

nnnn

REQUISITOS: estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante ou curso 2017/18, nota media curso anterior mínimo notable, nota fnal inglés curso anterior notable, non ter sido benefciario desta axuda con anterioridade.

n

CONTÍA:

n

Grupo 1: estarán neste grupo alumnos/ as que se atopen nas seguintes circunstancias: orfandade absoluta, familias algún membro minusvalía, pai- nai- titor en situación desemprego, familia numerosa, familia monoparental. Achegarán 50€ e ou traslado á colonia asignada.
Grupo2: vos solicitantes que reunindo vos requisitos xerais, non se atopen en ningunha dás circusntancias anteriores. Achegarán 200€ e ou traslado á colonia asignada
PRAZO: presentación solicitudes ata 30/04/2018
Informa BOE 07/04/2018 www.mecd.gob.es

n Fuente: Concello de Gondomar