#GONDOMAR CURSOS FORMACIÓN MÍNIMA PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES DE SOCORRISMO TANTO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS COMO ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

A Academia Galega de seguridade pública convoca cursos de acreditación para a formación mínima que deben reunir os /as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónomoa de Galicia e para a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

nnnn

REQUISITOS: Licenciados/as ou graduados/as en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, Técnicos/as superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas e en ambos casos non estar inscrito de forma defnitiva no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia, deberán acreditar non padecer enfermidade nin estar afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións.
SOLICITUDES: matrícula telemática a través de http://agasp.xunta.gal , antes hai que dárse de alta na AGASP
PRAZO: presentación solicitudes de matrícula ata 21/03/2018
Informa DOG 14/03/2018

n Fuente: Concello de Gondomar