#GONDOMAR I CONCURSO DE FOTOGRAFIA – "Gondomar, un banco para o mundo"

O Concello de Gondomar, a través da súa Concellería de Comercio  e Turismo convoca o I Concurso de ideas:

n

 “GONDOMAR, UN BANCO PARA O MUNDO” con arranxo ás seguintes  BASES REGULADORAS

nnnn

 foto concurso

n

1.PARTICIPACIÓN

n

Este concurso está aberto a tódalas persoas profesionais ou afeccionadas á fotografía que desexen participar.

n

2.TEMA

n

O tema escollido é “Un lugar para un banco”. O obxectivo é procurar imaxes  de lugares de Gondomar, onde as Vistas Panorámicas do Concello , Do Val Miñor ou da Costa inviten a repousar, a deter o tempo, a sentarse para contemplar sen reloxio o espectacular panorama que se presenta diante dos nosos ollos.

n

3.CARACTERÍSTICAS DAS FOTOGRAFÍAS

n

Cada concursante poderá participar con un máximo de tres fotografías dixitais inéditas en cor, en formato JPG, PNG ou TIFF cunha resolución mínima de 800×600 px, en vertical ou horizontal. Non se admitirán fotomontaxes de varias fotografías. A fotografía gañadora tería que ser aportada posteriormente cunha resolución máxima de 4000×2000.

n

 4.ADMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS

n

Soamente se admitirán a concurso as fotografías que fosen remitidas conforme ao disposto nas presentes bases.

n

Cada participante garante que é lexítimo titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual inherentes ás fotografías presentadas e garante tamén que non infrinxe dereitos de imaxe de terceiras persoas.

n

Non se admitirán a concurso aquelas imaxes que fosen remitidas por calquera lugar ou medio fóra do establecido nestas bases; aquelas que poidan vulnerar o dereito ao honor ou á intimidade de terceiras persoas ou que poidan resultar de mal gusto, ofensivas, difamatorias, xenófobas ou que conculquen a legalidade vixente.

n

 Tamén serán descartadas as fotografías que non reúnan a calidade esixida, que non se ateñan ao tema da convocatoria e aquelas que leven sinatura ou algunha outra marca identificativa.

n

 No caso de fotografías nas que aparezan unha ou varias persoas físicas maiores de idade recoñecibles, o/a participante deberá contar coa autorización expresa das mesmas, que será necesaria (conforme á Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e a propia imaxe) para a presentación da fotografía neste concurso e para a súa utilización nos termos establecidos nestas bases, o cal se esixirá aos participantes mediante a aportación de documentación acreditativa.

n

 Serán excluídas automaticamente deste concurso aquelas fotografías nas que aparezan menores de idade recoñecibles.

n

 Os autores premiados deberán acreditar a súa residencia en Gondomar, que se comprobara no censo municipal. Consultar ANEXO II*

n

 O/a autor/a da fotografía asume a responsabilidade do correcto cumprimento desta e das demáis garantías da normativa sobre protección da propia imaxe, comprometéndose a indemnizar os danos e perxuízos que puidera ocasiónar o seu incumprimento.

n

    n

  1. PRESENTACIÓN E PRAZO DE ENTREGA
  2. n

n

 As fotografías de cada autor/a serán enviadas nun mesmo correo electrónico á dirección Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. acompañadas da folla de inscrición que figura como ANEXO I a estas bases, debidamente cuberta, e disponible na web do Concello de GONDOMAR www.concellodegondomar.gal e na Concellería de Turismo-

n

Só se admitirá un único correo por autor/a, prevalecendo en calquera caso o primeiro envío recibido que non exceda o límite de 3 imaxes.

n

O nome de cada arquivo fotográfico corresponderá co título de cada fotografía.

n

O prazo de admisión de obras a concurso iniciarase o 22 de xaneiro de 2018e rematará 9 de febreiro  de 2018 ambos inclusive, do que dará fe a hora de envío do propio correo electrónico.

n

6.DATOS PERSOAIS

n

Os datos persoais necesarios para a admisión das fotografías serán empregados unicamente coa finalidade de xestionar e executar este concurso.

n

 Non se empregarán para ningunha acción publicitaria, nin serán cedidos a ningunha empresa,nin inscritos en ningunha base de datos.

n

 O nome e apelidos do autor/a da proposta fotográfica gañadora farase público para xeral coñecemento.Tamén se dará proxección pública das fotografías finalistas.

n

7.VOTACIÓN

n

Unha vez pechado o prazo de presentación de fotografías abrirase un prazo para a votación telemática entre as fotografías seleccionadas por un xurado composto por tres persoas, que se reunirá para determinar cales cumpren os requisitos para ser consideradas candidatas.

n

A deliberación do xurado será dende o día 10 de febreiro ate o 18 de febreiro. O 19 de febreiro ábrese a votación ate o 30 de abril ambos inclusive.. CONSULTAR ANEXO III **

n

 

n

 O lugar para que Gondomar coloque un banco para o mundo, será o que teña maior número de votos cidadáns.

n

Serán rexeitados os votos duplicados que proveñan dunha mesma orixe, tratando de respectar o principio de que cada persoa emita un só voto.

n

 O resultado comunicaráselle ao gañador/a ao teléfono de contacto e á dirección de correo electrónico que así mesmo se faga constar.

n

Se no prazo de 3 días hábiles non fora posible contactar coa persoa gañadora, quedará automáticamente excluida do concurso e pasarase ás fotografía seguintes en orde ao número de votos.

n

 Unha vez establecida comunicación co/a gañador/a, este disporá de 3 días hábiles para comunicar a aceptación do premio. Se transcurrido este prazo non se recibise resposta do/a premiado/a, entenderase que renuncia e procederase coma no apartado anterior.

n

 Unha vez resolto o  Concurso Fotográfico “GONDOMAR, UN BANCO PARA O MUNDO”, a fotografía gañadora será anunciada nas páxinas

n

www.facebook.com/concellodegondomar e www.concellodegondomar.gal xunto co nome e apelidos do seu autor/a.

n

As obras presentadas serán preseleccionadas por un xurado que valorará os seguintes criterios:

n

–  Beleza e/ou  espectacularidade da paisaxe.

n

–  Adecuación do lugar para poder colocar un banco contemplativo.

n

–  Accesibilidade do lugar.

n

–  Ubicación que invite ao silencio, ao relax, a contemplación, a meditación ao disfrute visual.

n

-Transmisión do aspecto turístico do Concello de Gondomar

n

 O fallo do xurado non terá dereito a voto, pero si, poderá reservarse o dereito a declarar deserto o concurso  se así o determina, se non hai fotografías que cumpran cos requisitos da convocatoria

n

8.PREMIOS

n

8.1.- Para a fotografía gañadora.

n

 O premio é intransferible e consistirá na entrega dun diploma acreditativo, e unha cea para duas persoas nun restaurante de Gondomar.

n

8,2.- Para as persoas que emitan voto.

n

Un teléfono móvil a sortear entre todos os participantes que emitan votos telemáticos.

n

 

n

9.DEREITOS DE PROPIEDADE E REPRODUCCIÓN

n

Cada participante manifesta e garante que é o/a único/a autor/a das fotografías que presenta a concurso e por tanto o seu único titular, sen limitacións e en exclusiva, e garante tamén que non foron publicadas previamente.

n

A fotografía PREMIADA pasará a ser propiedade do Concello de Gondomar. Quedará integrada nos arquivos dixitais municipais e poderá ser empregadaen todo ou en parte, sen límites temporais nin territoriais con fins de exposición e promoción de carácter turístico, sen contrasprestación económica para, a título enunciativo e sen carácter exhaustivo, facer difusión turística a través da publicación de folletos, publicidade en actos de promoción turística, ou calquera outro soporte e medio que se considere conveniente para o fin exposto. Deste uso non se derivarán dereitos de autor/a.

n

10.ACEPTACIÓN DAS BASES

n

A participación neste concurso ten carácter gratuíto e supón a aceptación íntegra destas bases, reservándose esta Concellería a facultade de resolver calquera aspecto non previsto na súa redacción.

n

Gondomar, 15 de xaneiro  de 2018

n

O Concelleiro de Comercio  e Turismo

n

 

n

>> DESCARGAR ANEXO I (PDF)

n

>> DESCARGAR ANEXO II (PDF) *

n

>> DESCARGAR ANEXO III (PDF) **

n Fuente: Concello de Gondomar