#GONDOMAR INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

n

Municipal

n

Gondomar

n

Outros documentos, notificacións e informacións públicas

n

INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

n

ANUNCIO

n

ASUNTO.—INICIO DO PROCEDEMENTO DE INVESTIGACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUN RAMAL NUN CAMIÑO DE PIQUETES, MAÑUFE (ESTRADA LEVADAS ESTRADA)

n

De conformidade co establecido polos artigos 56 e seguintes do Regulamento de bens das entidades locais e do establecido polos artigos 50 e seguintes da Lei de patrimonio das AAPP, sométese a información pública dun mes o expediente número 182/2018, relativo ao asunto indicado no encabezamento, para que aquelas persoas interesadas poidan presentar cantas alegacións, documentos ou xustificacións estimen pertinentes en relación a dito asunto.

n

Gondomar, 17 de decembro de 2018

n

A concelleira de Urbanismo, Patrimonio e Dereito á Vivenda

n

Iria Lamas Salgueiro

n

Por delegación de sinatura por Resolución da Alcaldía do día 22.10.2018

n

Enlace detalle no BOP Pontevedra

n Fuente: Concello de Gondomar