#GONDOMAR NICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARACTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARACTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

n

Ref. mdg/A/Urb./Expte. 2543/2017

n

ANUNCIO

n

ASUNTO.—INICIO DO PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DE CARÁCTER PEONIL A PASO RODADO DO CAMIÑO DE O OUTEIRO EN AREOSA, DONAS

n

De conformidade co establecido polos artigos 56 e seguintes do Regulamento de bens das entidades locais e do establecido polos artigos 50 e seguintes da Lei de patrimonio das AAPP, sométese a información pública dun mes o expediente número 2543/2017, relativo ao asunto indicado no encabezamento, para que aquelas persoas interesadas poidan presentar cantas alegacións, documentos ou xustificacións estimen pertinentes en relación a dito asunto.

n

Gondomar, 30 de novembro de 2018

n

A concelleira de Urbanismo, Patrimonio e Dereito á Vivenda

n

Iria Lamas Salgueiro

n

Por delegación de sinatura por Resolución da Alcaldía do día 22.10.2018

n

 

n

ENLACE Á PUBLICACION ORIXINAL NO BOP https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/12/26/2018057972

n Fuente: Concello de Gondomar