#GONDOMAR Curso operaria/o Loxística e produción.

1.- Destinatarios/as

n

Destinado a persoas desempregadas preferiblemente empadroadas en Gondomar, con escasa experiencia laboral coa intención de ofertarlles unha oportunidade de conquerir un posto de traballo.

n

 

n

2.- Requisitos imprescindibles para participar no proceso de selección do alumnado:

n

– Atoparse inscrito/a na oficina de Emprego do Servizo Público de Emprego

n

– Posuir como titulación mínima o graduado escolar ou equivalente

n

– Presentar en tempo e forma a solicitude de participación e a totalidade da documentación requerida

n

Quedan reservadas duas prazas para persoas con discapacidade igual ou superior o 33%, para elo os candidatos deberán presentar, ademáis da documentación xeral da inscrición, o recoñecemento oficial da discapacidade e informe médico da compatibilidade da mesma coa profesión.

n

 

n

puntuará segundo os seguintes aspectos:

n

    n

  • Empadroamento en Gondomar: puntuarase as persoas que estéan empadroadas en Gondomar.
  • n

  • Tempo en desemprego: beneficiaranse ás persoas que leven máis de 6 meses desempregadas, para elo terase en conta a data que figure na súa tarxeta de demanda de emprego do SEPE.
  • n

  • Experiencia laboral: Trátase de facilitar a entrada no mercado laboral dos veciños/as con menos experiencia laboral de xeito que o curso poida ser unha vía de acceso a esas persoas con escasa ou nula experiencia, para esto terase en conta a vida laboral actualizada que se aporte.
  • n

n

n Fuente: Concello de Gondomar