#GONDOMAR APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE A PASAXE

Ref.: Exp 920/2016

n

Mediante a presente achégase enlace para acceder á visualización dixital ao documento aprobado definitivamente por Resolución de Alcaldía en data 04.02.2020:

n

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE A PASAXE. POLÍGONO 1.

n

https://concellodegondomar.sedelectronica.gal/transparency/e9581f2d-32db-42e0-a01f-1cb007e58c73/

n

(Documento asinado dixitalmente á marxe)

n Fuente: Concello de Gondomar